تولید الیاف کربن و انواع مواد ترکیبی

تولید انواع الیاف کربن ، پارچه های کربنی ، الیاف بریده کربن ، تولید انواع پارچه های PrePreg ، ساخت قطعات کامپوزیتی ، تولید ازت مایع و رزین فنولیک