خدمات بیمه

شرکت خدمات بیمه ای مهرگستران صنام (سهامی خاص) کد 4503
یکی از برترین نمایندگی های حقوقی شرکت بیمه کوثر در سال های 1392 و 1393

تاريخچه فعاليت شركت :
شركت خدمات بیمه ای مهر گستران صنام (سهامی خاص) در تاريخ 1390/07/05 به صورت شركت سهامي خاص ، تأسيس

و طي شماره 414856 و شناسه ملی 10320661013در سال 1390 در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران بـه ثبت رسيده است.

فعاليت اصلی :

موضوع فعاليت شركت طبق ماده 4 اساسنامه عبارتست از عرضه خدمات بیمه ای با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

مصوبات شورای عالی بیمه و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه

  • واحد تخصصی مشاوره و ارائه دهنده انواع بیمه نامه های بازرگانی و صنعتی
  • بیمه های اموال
  • بیمه های اشخاص
  • بیمه های مسئولیت
  • بیمه های مهندسی
  • بیمه های خاص