سامانه های جامع کنترل تردد و سیستم های هوا ساز

طراحی و ساخت سامانه های جمع آوری خودکار کرایه (AFC ) کنترل تردد،سیستم های هواساز و تهویه تونل ها و فن های پارکینگی، طراحی و ساخت سیستم های BMS/BAS ، طراحی و ساخت درایور موتور های الکتریکی توان بالا