عمران و ساختمان

پروژه های عمرانی داخلی و خارجی

طراحی ،اجرا و نظارت بر پروژه های عمرانی داخلی و خارجی

 انبوه سازی شهرکی

طراحی ،اجرا و نظارت بر پروژه های انبوه سازي شهركي

زیرساخت های آب و فاضلاب

طراحی ،اجرا و نظارت بر پروژه های زیر ساخت های آب و فاضلاب

 سازه های امن فلزی و بتنی

طراحی ،اجرا و نظارت بر ساخت سازه های امن فلزی و بتونی