مخازن تحت فشار

طراحی ، ساخت ، تولید و پشتیبانی و فروش مخازن CNG

طراحی و ساخت پکیج های نگهداری گازهای فشرده

طراحی ، ساخت ، تولید و پشتیبانی و فروش مخازن تحت فشار یکپارچه