خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی

تامین نیروی انسانی مورد نیاز در حوزه پشتیبانی ، تولید و نیروهای شرکتی خدماتی سازمان ها و ارگانهای خصوصی و دولتی.